ኣብዚ ንኹሉ ኣለና

ስዊድን  ኣብ ስዊድን ምስ ኤች ኣይ ቪ ንዝነብር ሕድሐድ ሰብን  ኣዕርኽቱን  መንነቶምን ዝነብርሉ ቦታን  ብዘየገድስ ኣብዚ ኣሎ፡፡ ኩሎም ንመሰሎምን ጥዑናይ ናብራ ምስ ኤች ኣይ ቪ ን ማዕረ መሰል ክህልዎም ይግባእ አለዎም ንብል፡፡ እዚ ኤች ኣይ ቪ ስዊድን  ምስ ካልኦት ኣባላት እንሰርሖ እዩ፡፡

ኩሉ ብ ኤች ኣይ ቪ ይጥቃዕ እዩ

ኤች ኣይ ቪ ዘሎን ክሉ ከጥቅዕ ዝኽእልን እዩ-ስለዚ ኩልና ብ ኤች ኣይ ቪ ተጠቒዕና ኢና፡፡ ኩሉ ምስፍሕፋሕ ኤች ኣይ ቪ ኣብ ከባቢኡ ዝግበር ምፅልእላእን ንምቕናስ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ኣለዎ፡፡ መሓዙትካ፣ ቤተሰብካን ዓርክኻን ብዛዕባ ኤች ኣይ ቪ ንክዛረቡ ግበር፡፡  ከምዚ ብምግባር ሱቕታን ምፅልእላእን ንምስባር የኽእለካ፡፡

ሰብኣዊ መሰላት ንኹሉ

ኣብ ዕለታዊ ህይወትካ ብዛዕባ ሕማን እዚ ስዒቡ ዝመፅእ ምፅልእላእ ብኤች ኣይ ቪ ዝተትሓዙ ሰባት ኣብ ስዊድን ኣንፃር ሕጊ እዩ፡፡  ኣብ ስዊድን ኩሉ ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነብር ብሓባሲ ንብዓትን ኦዲተርን ገይርና ምኅሪ ንህብ፡፡ ወልቀሰባት ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነብሩ ሰባት ብዛዕባ መሰላቶምን ሓለፍነቶምን ክፈልጡ፣ኣብ HIV ዘለው ወቕታዊ ሕቶታትን ምዕባለታት ሕክምናን  ንክፈልጡ ንሰራሕ፡፡ ብዛዕባ HIV ዘሎ ዝኾነ ሕቶ ንምምላስ ድልዋት ኢና፡፡

እዚ ንሕና ኢና

ኤች ኣይ ቪ -ስዊድን ካብ 1990 ጀሚሩ ምስ ኤች ኣይ ቪ ዝነብሩ ሰባት ህይወት ንምምሕያሽ ዝሰራሕ ካብ ፖለቲካ ናፃ ዝኾነ ንትርፊ ዘይሰርሕ ማሕበር እዩ፡፡  ምስ ከባበውያውን ሃገራውን ብሓባር ትካል  ሃገራዊ ፅላል ኮይንና ምስኤች ኣይ ቪ ዝነብሩ ሰባትን ስድሮኦምን ንምሕጋዝ እንሰርሕ ኢና፡፡

ኣብ ምምኻር፣ ሓበሬታ ፣ ምእማንን ጎስጓስን ብሃገር ደረጃ ምስ  ህዝቢ፣ ውሳነ ውሃብትን ፖለቲከኛታትን መሰል  ምስ ኤችአይቪ ዝነብሩ ሰባት ግንዛብ ንምዕባይ ብቐፃልነት ንሰርሕ፡፡ ብዝዕባና ፣ አባላት ማሕበረሰብን ከመይ ኣስተዋፅኦ ከምእትገብሩን ኣብዚ ዝስዕብ ሊንክ ምንባብ ትኽእሉ፡

 

www.hiv-sverige.se
info@hiv-sverige.se

Hiv-Sverige

print_28